Szybki kontakt

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

SPIS TREŚCI:

  1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
  4. KONTO UCZESTNIKA
  5. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
  6. WYMIANA PUNKTÓW
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. ORGANIZATOR PROGRAMU (dalej zwany "ORGANIZATOREM") – FIVESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426731; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł.; NIP: 6783145515; REGON: 122613290, adres poczty elektronicznej: biuro@fivesport.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 662 432 121, 12 418 09 48.

1.2. UCZESTNIK PROGRAMU (zwany dalej "UCZESTNIK") – osoba dokonująca zakupów produktów w sklepie internetowym www.fivesport.pl, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zaakceptowała Regulamin.

1.3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (zwany dalej "PROGRAMEM") – jest to system zorganizowany przez Organizatora, który pozwala na nagradzanie Uczestników.

1.4. REGULAMIN PROGRAMU (dalej zwany "REGULAMIN") – regulamin, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie.

1.5. PANEL UCZESTNIKA (dalej zwany "PANELEM") – strona internetowa z ograniczonym dostępem znajdująca się pod adresem www.fivesport.pl, umożliwiająca uzyskiwanie informacji na temat danych osobowych Uczestnika, dokonanych transakcji, ilości naliczonych i wymienionych Punktów w Programie oraz sposobie ich wykorzystania.

1.6. SKLEP INTERNETOWY (dalej zwany "SKLEPEM") – strona prowadzona przez Organizatora Programu znajdująca się pod adresem internetowym www.fivesport.pl.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za zakup produktów, a następnie może je wymienić na inny produkt na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

2.2. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

2.3. Punkty zebrane na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

3.1. Każdy Uczestnik zakładający konto w Sklepie zgadza się na udział w Programie.

3.2. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania. Udział w Programie jest dobrowolny.

3.3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3.4. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza i rejestracji konta przez Uczestnika.

3.5. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Programu.

3.6. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany.

 

4. KONTO UCZESTNIKA

4.1. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.

4.2. Konto tworzone jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

4.3. Konto umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup produktów.

4.4. Konto umożliwia Uczestnikowi wymianę punktów na produkty dostępne w Sklepie.

4.5. Punkty na koncie Uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania Programu.

4.6. W przypadku utraty dostępu do Panelu, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt drogą elektroniczną Organizatorowi na adres biuro@fivesport.pl.

 

5. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

5.1. Organizator przyznaje punkty Uczestnikowi za nabycie wybranych produktów w Sklepie.

5.2. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.

5.3. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 1 zł odpowiada 1 punktowi.

5.4. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów poprzez Panel w Sklepie.

5.5. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracownika Sklepu zostaną anulowane.

 

6. WYMIANA PUNKTÓW

6.1. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na produkty dostępne w Panelu Uczestnika.

6.2. Koszty dostawy nagrody pokrywa Uczestnik.

6.3. Zamówienia na produkty można składać jedynie w czasie trwania Programu.

6.4. W przypadku wymiany punktów na produkty, Organizator odejmie ilość punktów odpowiadających produktowi wybranemu przez Uczestnika.

6.5. Wszystkie produkty oferowane są w miarę dostępności i nie podlegają wymianie na inne.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.

7.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu zostanie podana informacja o tym na stronie głównej Sklepu.

7.4. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Uczestnik zostanie powiadomiony o takich zmianach.

7.5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na produkty pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość.

7.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel