Darmowa dostawa od 70,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

FIVESPORT.PL

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest FIVESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby oraz do doręczeń: ul. Glinik 193, 31-990 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426731; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł.; NIP: 6783145515; REGON: 122613290, adres poczty elektronicznej: biuro@fivesport.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 662 432 121, 12 418 09 48.

1.2. Niniejsza Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora dostępnym pod adresem www.fivesport.pl.


2. DEFINICJE

2.1. Wszelkie terminy, które nie zostały wyjaśnione poniżej, a posiadają swoje definicje na gruncie regulaminu Sklepu Internetowego, należy rozumieć zgodnie z tamtym regulaminem.

2.2. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.2.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Programu Lojalnościowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - FIVESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby oraz do doręczeń: ul. Glinik 193, 31-990 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426731; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł.; NIP: 6783145515; REGON: 122613290, adres poczty elektronicznej: biuro@fivesport.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 662 432 121, 12 418 09 48.

2.2.4. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2.2.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – Program Lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.2.6. PANEL UCZESTNIKA – strona internetowa dostępna dla Klienta po zarejestrowaniu konta w Sklepie Internetowym, pozwalająca na wgląd w historię dokonanych zakupów oraz otrzymanych za nie punktów, a także ich wymianę.

2.2.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.2.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.fivesport.pl.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez łącznie spełnienie następujących warunków:

3.2.1. Zarejestrowania konta zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu Internetowego.

3.2.2. Zawarcia umowy sprzedaży Produktów o łącznej cenie co najmniej 1 zł (brutto) lub/i wystawienie dodania na stronie opinii na temat zakupionego Produktu.

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji za pośrednictwem panelu zarządzania danymi swojego konta.


4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1.08.2017 roku przez czas nieokreślony.

4.2. Klient, który spełnił warunki wskazane w pkt. 3 Regulaminu, w zamian za dokonane zakupy lub/i wystawione opinie o kupionych Produktach otrzymuje przypisane do swojego Panelu Uczestnika punkty. Liczba punktów uzyskanych za zakupy zależy od ceny złożonego zamówienia, nie wliczając w to kosztów dostawy Produktu. 

4.3. Punkty z tytułu zakupienia Produktów zostają przypisane do konta Klienta po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.4. Klient posiada możliwość sprawdzenia liczby posiadanych w danym momencie punktów w Panelu Uczestnika. Punkty przyznaje się Klientowi zgodnie z przeliczeniem:

  • 1 punkt za każdy 1 zł ceny zakupionego Produktu
  • 20 punktów za każdą wystawioną ocenę o Zamówieniu w Sklepie Internetowym
  • 30 punktów za każdą wystawioną opinię o Zamówieniu w Sklepie Internetowym
  • 10 punktów za każdą wystawioną ocenę zakupionego Produktu w Sklepie Internetowym
  • 15 punktów za każdą wystawioną opinię zakupionego Produktu w Sklepie Internetowym

4.5. Punkty otrzymuje się wyłącznie za zakup Produktów oznaczonych jedną z marek Sprzedawcy.

4.6. Warunkiem otrzymania punktów w ramach Programu Lojalnościowego jest dokonanie całkowitej zapłaty za zamówione Produkty.

4.7. Punkty, które przysługują Klientowi z tytułu zakupienia Produktów lub/i wystawienia opinii dla kupionych Produktów, podlegają wymianie przez Klienta na inne Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, które są objęte Programem Lojalnościowym. Warunkiem jest posiadanie na koncie odpowiedniej liczby punktów, która będzie odpowiadać wartości pieniężnej określonego Produktu. Punkty wykorzystane w celu wymiany na Produkt zostają automatycznie pobrane z Panelu Uczestnika.

4.8. Posiadając odpowiednią liczbę punktów, można również wymienić je na rabaty stałe lub jednorazowe kupony, obniżające cenę danego Produktu objętego Programem Lojalnościowym o określoną wartość procentową.

4.9. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Ich zastosowanie dotyczy tylko określonej kategorii Produktów w Sklepie Internetowym, z którą Klient zapoznać się może poprzez Panel Uczestnika. Punkty nie podlegają zatem wymianie na Produkty nieujęte w Panelu Uczestnika.

4.10. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące przeliczników wymiany punktów na określone Produkt lub kupony rabatowe o wskazanej wartości procentowej Klient znajdzie w Panelu Uczestnika.

4.11. Koszty dostawy Produktu zakupionego w ramach wymiany punktów pokrywa Klient.

4.12. Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami, promocjami, innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami w Sklepie Internetowym.


5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu, a także w polityce prywatności Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5.5. Administrator w ramach niniejszego Regulaminu może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji Programu Lojalnościowego.

5.5.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

5.5.2. dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

5.5.3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

5.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.7. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.10. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.11. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.


6. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

6.1. Jako że uczestnictwo w Programie Lojalnościowym następuje automatycznie po zarejestrowaniu Konta w Sklepie Internetowym, Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez usunięcie swojego Konta. Może dokonać tego poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres: ul. Glinik 193, 31-990 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@fivesport.pl. Usunięcie Konta, a zarazem rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.

6.2. Organizator ma prawo wypowiedzieć Program Lojalnościowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres ul. Glinik 193, 31-990 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@fivesport.pl.

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 2410 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-08
Wszystko super. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
2024-05-28
Bardzo szybko i zgodnie z zamówieniem!
pixel